Birimlerimiz

Sekreterya işlemleri, vergi borcu sorgulama, temizlik görevlileri kontrolü, Hukuk Müşavirliği ve Mahkemelerden gelen hak ve alacak yazıları, harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve komisyon üyeleri bildirim yazıları takibi, genel dosyalama, WEB tasarımı, EBYS’den gelen evrakların havale iş ve işlemleri ve Alt Birim Sorumlularının verdiği diğer işlemlerle ilgili iş ve işlemleri yapmaktan sorumludurlar.​

Yevmiye tasnif ile evrakların arşive teslimi, Başkanlık hizmetleri, Banka Gönderme Emri Teslimi, imza aşaması evrak takip iş ve işlemleri yapmaktan sorumludurlar.

Personel Özlük İşlemleri, İmza Kontrolü, Sicil İşlemeleri ve Kısmi Zamanlı Öğrenci İşlemleri hizmetlerini yaparak Başkana sunmaktan sorumludur.

Genel Evrak İşlemleri :

Evrak Kayıt ve Yazışma İşlemleri, Havale İşlemleri Yapılan Gelen Evrakların ilgili birim sorumlusuna giden evraklarında ilgisine veya İstanbul Üniversitesi Genel Evrak bürosuna imza karşılığı teslimi, posta ve banka işlemleri, Banka Gönderme Emri Teslimi, Başkan ve Alt Birim Sorumlularının verdiği diğer işlemlerle ilgili iş ve işlemleri yapmaktan sorumludurlar.

Web Personeli

Web Sayfası, Evrak Takip Programı, Stratejik Planlama, Faaliyet Raporu, KAYSİS-DETSİS, Evrak Havaleleri, Başkan ve Alt Birim Sorumlularının verdiği diğer işlemlerle ilgili iş ve işlemleri yapmaktan sorumludur.

İdare Amiri

Binamızdaki tüm teknik arıza, jeneratör bakımı, UPS bakımı, telefon tesisat bakımı ve sair işler ile Arşiv Hizmetleri iş ve işlemleri yapmaktan sorumludurlar.

Sevda KALEBAŞI (Büro Personeli) / Özen KİMZAN (Bilgisayar İşletmeni)

Hakan YAVER (Hizmetli) / Şenel YILMAZ (Büro Elemanı)

Nuray ÜRENDEN (Şef)

Ercan TARI (Büro Elemanı) / Aydın ULUOCAK (Daktilograf)

Afşin Bayındır TOSUNLAR (Bilgisayar İşletmeni)

Arif SÖNMEZ (Büro Elemanı) 

Ön Mali Kontrol işlemleri, İç Kontrol Standartları, Stratejik Plan, Kalite Yönetim Sistemi İşlemleri, e-SGB uygulamaları, SGDB İç Kontrol Standartları ile ilgili iş ve işlemleri yaparak Daire Başkanına sunmak ve Muhasebe Uygulamaları (Say 2000i), Cari, Transfer ve Yatırım harcamalarına ait iş ve işlemlerini yaparak Muhasebe Yetkilisine sunmakla sorumludur.

Ön Mali Kontrol işlemleri, Muhasebe Uygulamaları (Say 2000i), Taahhüt Hesapları, Cari, Transfer ve Yatırım harcamalarına ait iş ve işlemlerini yaparak Alt Birim Sorumlusuna sunmakla sorumludurlar.

Birim Sorumlusu

Barış KILIÇ (Mali Hizmetler Uzmanı)

İç Kontrol ve Ön Mali kontrol / Muhasebe Hizmetleri İşlemleri:
Burak AYDIN (Memur)

Bütçe İşlemleri, Doğrudan Temin Takip, Performans Program, e-bütçe ile ilgili iş ve işlemler, Muhasebe Hizmetleri ve İşlemleri, TÜBİTAK, BAP, SANTEZ, Farabi ve diğer Özel Hesap Uygulamaları, Yevmiye Kontrolü, Stratejik Plan, İç Kontrol Standartları, e-SGB uygulamaları ile öz gelirlerin takibi işlemlerinden sorumludur.

Bütçe İşlemleri, Doğrudan Temin Takip, Performans Program, e-bütçe ile ilgili iş ve işlemler, Muhasebe Uygulamaları, TÜBİTAK, BAP, SANTEZ, Farabi ve diğer Özel Hesap Uygulamaları, Yevmiye Kontrolü, Stratejik Plan, İç Kontrol Standartları, Kalite Yönetim Sistemi İşlemleri, SGDB İç Kontrol Standartları ile ilgili iş ve işlemleri yaparak Alt Birim Sorumlusuna sunmakla sorumludur.

Bütçe İşlemleri, Doğrudan Temin Takip, Performans Program, e-bütçe ile ilgili iş ve işlemleri yaparak Alt Birim Sorumlusuna sunmaktan sorumludurlar.

Bilgisayar İşlemleri, Ay sonu ve Yıl Sonu İşlemleri, Yönetim Dönemi Hesabı, Bütçe Gider ve Gelirleri, Ödenek Hesapları, Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı, Kesin Hesap Tasarısı, Say2000i girişleri, TÜBİTAK Uygulamaları, BAP, Farabi Değişim Programı ve SANTEZ Özel Hesap Uygulamaları (Yolluk, Avans, Kredi Hariç) ile ilgili iş ve işlemleri yaparak Alt Birim Sorumlusuna sunmakla sorumludur.

Bilgisayar İşlemleri, Ay sonu ve Yıl Sonu İşlemleri, Yönetim Dönemi Hesabı, Bütçe Gider ve Gelirleri, Ödenek Hesapları, Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı, Kesin Hesap Tasarısı, Yevmiye Kontrolü, SAY2000i giriş, TÜBİTAK Uygulamaları, BAP, Farabi Değişim Programı ve Sanayi Ticaret Bakanlığı Destek Projeleri Özel Hesap Uygulamaları (Yolluk, Avans, Kredi Hariç) ile ilgili iş ve işlemleri yaparak Alt Birim Sorumlusuna sunmakla sorumludurlar.

Birim Sorumlusu 
Sibel ÖZSOYSAL (Mali Hizmetler Uzmanı)

Birim Sorumlu Yardımcısı

Yasemin METE (Mali Hizmetler Uzmanı) 


Bütçe ve Performans İşlemleri

Suzan KURUDERE (Şef) / Erdin Onur ÇİÇEK (Şef)


Muhasebe Hizmetleri İşlemleri:

Nuray ÜRENDEN (Şef)


Mazlum KAYA (Bilgisayar İşletmeni)

Muhasebe Uygulamaları, Taşınır-Taşınmaz Mal Uygulamaları, Vezne İşlemleri, AB, Erasmus, Mevlana, TÜBİTAK, BAP, SANTEZ, Farabi ve diğer Özel Hesap Uygulamaları, Stratejik Plan işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Muhasebe Uygulamaları (Say 2000i), Kişi Borçları (Sayıştay Sorguları/İlamları, İç Denetim Raporları), Stratejik Plan, İç Kontrol Standartları, Kalite Yönetim Sistemi İşlemleri, SGDB İç Kontrol Standartları ile ilgili iş ve işlemleri yaparak Alt Birim Sorumlusuna sunmakla sorumludur.

Muhasebe Uygulamaları (Say 2000i), Kişi Borçları, Stratejik Plan, İç Kontrol Standartları, Kalite Yönetim Sistemi İşlemleri, SGDB İç Kontrol Standartları ile ilgili iş ve işlemleri yaparak Alt Birim Sorumlusuna sunmakla sorumludur.

Vezne işlemleri, Menkul Kıymetler Hesabı ve Teminat Mektupları Hesabına ait işlemler. Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı, Banka İşlemleri, Muhasebe Uygulamaları (Say 2000i), Banka Ekstre Kontrolü ile ilgili iş ve işlemleri yaparak Alt Birim Sorumlusuna sunmakla sorumludur.

Gelir, Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri, Muhasebe Uygulamaları (Say 2000i), Raporlama, Muhasebeleştirme İşlemleri ve gelirlerinin takip ile ilgili iş ve işlemleri yaparak Alt Birim Sorumlusuna sunmakla sorumludur.

Gelir, Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri, Muhasebe Uygulamaları (Say 2000i), Raporlama ile ilgili iş ve işlemleri yaparak Gelir, Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri Sorumlusuna sunmakla sorumludur.

Yukarıdaki Harcama Birimlerinin maaş, ek ders, fazla çalışma bordro kontrolü, Muhasebe Uygulamaları (Say 2000i), tüm yazışmaları ve eki belgelerinin kontrolü ile zamanında ödenmesini sağlamaktan sorumludurlar. Ek maaş evraklarının kontrolünü sağlamakla tüm maaş personeli sorumludur.

Birim Sorumlusu

O.Remzi KÜÇÜKÖMEROĞLU (Mali Hizmetler Uzmanı) / (Muhasebe Yetkilisi)

Vezne İşlemleriKadem ÖZDAMAR (Veznedar) / Engin GÜL (Büro Personeli)

Birim Sorumlu YardımcısıYahya TOPRAK (Mali Hizmetler Uzmanı)

Birim Sorumlu Yardımcısı

Fatma YEKELER (Mali Hizmetler Uzmanı) 

Gelir, Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri

M.Uğur KIZILHİSAR (Şube Müdürü)

Hakan GÖNÜL (Bilgisayar İşletmeni) (Taşınır Kayıt Yetkilisi)

Muzaffer GEREHAN (Bilgisayar İşletmeni) / Hayrettin KESİK (Büro Elemanı)

Stratejik Plan, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Standartları, Kalite Yönetim Sistemi İşlemleri, e-SGB uygulamaları, SGDB İç Kontrol Standartları ile ilgili iş ve işlemleri yaparak Bütçe ve Performans Alt Birim Sorumlusuna sunmak ve Avrupa Birliği, Erasmus ve Mevlana ve diğer Özel Hesap Uygulamaları, Emanet işlemleri, Şartlı Bağış, Muhasebe Uygulamaları (Say 2000i), Cari, Transfer ve Yatırım (Yolluk, Avans, Kredi) harcamalarına ait iş ve işlemlerini yaparak Muhasebe Yetkilisine sunmaktan sorumludur.

Emanet Kontrolü ve İşlemleri, Ödenecek Vergiler ve Sosyal Güvenlik Kesintileri, Fonlar Adına Yapılan Tahsilat Ödemelerine ait tüm İşlemler, AB, Erasmus ve Mevlana ve diğer Özel Hesap Uygulamaları, Muhasebe Uygulamaları (Say 2000i) ile ilgili iş ve işlemleri yaparak Alt Birim Sorumlusuna sunmaktan sorumludurlar.

Yolluk, Avans ve Kredi, Akreditifler, Muhasebe Uygulamaları (Say 2000i) ile ilgili iş ve işlemleri yaparak Alt Birim Sorumlusuna sunmaktan sorumludurlar.

Birim Sorumlusu

Melih KARAGÖZ (Mali Hizmetler Uzmanı)

Emanet İşlemleri
Fuat YEMİŞEN (Büro Elemanı) / Çiğdem ÇOLAK (Büro Elemanı)
Metin YAYLAN (Bilgisayar İşletmeni)

Yolluk, Avans ve Kredi İşlemleri
Emine YURDAGÜN (Memur) / Hidayet ÖZKAN (Bilgisayar İşletmeni)

Güler ŞAHİN (Büro Personeli)