DETSİS

DETSİS (Eski DTVT), KAYSİS ana bilgi ağı içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti devlet teşkilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşlar ile bunların merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında bulunan her düzeydeki birimlerinin hiyerarşik yapıya uygun olarak kayıt altına alındığı ve e-Devlet çalışmalarında esas alınmak üzere T.C. Devlet Teşkilatı Numarası ile tanımlandığı sistemdir.


10.02.2011 tarihli 27842 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2011/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin 2. fıkrası uyarınca kurumların Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları, bu birimlerin bulunmaması halinde bunlara denk sayılacak birimler sorumlu ve görevlidir.


 01.01.2013 tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi DETSİS sistemine entegre olmuştur.


01.03.2016 tarihinden itibaren KAYSİS-İYEM (İmza Yetkililileri Modülü) devreye alındığından, daha evvel İdari Birim Kimlik Kodu atanması istenilen birimlerin idarecilerinin adı, soyadı, e-posta adresi ve telefonlarının KAYSİS-DETSİS veritabanına işlenmesi uygulamasına son verilmiştir.


KAYSİS-DETSİS'e ilk defa kaydedilecek, adı değiştirilecek veya kapatılacak birimler hakkındaki talepler, TC Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen bildirim yazısı ve (varsa) ekleri ile birlikte, üst yazı eşliğinde EBYS üzerinden Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na gönderilecektir.


Birimlerin EBYS sistemine ivedilikle entegre edilmesi için bildirimlerin en geç 7 gün içinde yapılması gerekmektedir.DİKKAT!


Programlar, Bilim Dalları idari birim niteliğinde olmadıklarından bu birimler KAYSİS-DETSİS veritabanına kayıt edilmemektedir. Bu birimler, bağlı bulundukları anabilim/anasanat dallarına ait İdari Birim Kimlik Kodunu kullanacaklardır.


 

DETSİS Kurum sorumlusu: Afşin B. TOSUNLAR
e-posta: tosunbay@istanbul.edu.tr
Dahili: 10360